Regulamin Debrid.pl

11.2019 Debrid.pl

I. Postanowienia ogólne.


Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie: użytkownik - osoba korzystająca z serwisu Debrid.pl, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora). serwis Debrid.pl lub serwis - zbiór stron www w domenie o nazwie Debrid.pl.net, składających się na serwis Debrid.pl, umieszczony na stronie głównej https://debrid.pl/, umożliwiający między innymi umieszczanie w nim plików, w szczególności w celu ich udostępnienia innym użytkownikom. plik - plik w dopuszczonym przez serwis Debrid.pl formacie, rozmiarze i innych parametrach dokładnie opisanych w części serwisu Debrid.pl dotyczącej funkcjonalności i parametrów technicznych. serwery - serwery wykorzystywane przez Debrid.pl, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Debrid.pl i na których - w ramach serwisu Debrid.pl - umieszczane są pliki. konto - konto w serwisie Debrid.pl o określonym przez użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto konto aktywne - konto po dokonaniu przez użytkownika rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego konto nieaktywne przesłanego przez system informatyczny Debrid.pl w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail.

II. Zasady korzystania z serwisu Debrid.pl


1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Debrid.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników.
2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. W związku z korzystaniem z serwisu Debrid.pl użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do serwisu Debrid.pl (ani jakiejkolwiek jego części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.
4. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Debrid.pl, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

1. przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie Debrid.pl przez siebie lub innych użytkowników;
2. zamieszczać w serwisie pliki, przy czym z uwagi na uwarunkowania techniczne i funkcjonalne serwisu Debrid.pl, zamieszczone przez użytkownika pliki mogą być prezentowane w serwisie Debrid.pl w formacie lub w innych parametrach dopuszczonych przez serwis.
3. opisywać umieszczone przez siebie pliki;
4. komentować umieszczone przez siebie lub innych użytkowników pliki;
5. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Debrid.pl, w tym także do poszczególnych plików;

5. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Debrid.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Debrid.pl polegające na umieszczaniu w serwisie określonych plików lub jakichkolwiek innych treści (np. komentarzy) oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści w serwisie Debrid.pl oraz jest władny udzielić określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Użytkownicy niewyrażający zgody na postanowienia Regulaminu nie są uprawnieni do korzystania z serwisu Debrid.pl.
6. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści w serwisie Debrid.pl, a także za skutki udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, w tym za korzystanie z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Debrid.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści w serwisie Debrid.pl lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Debrid.pl z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom odpowiednio Debrid.pl lub podmiotu opisanego powyżej.
7. Użytkownik korzystając z serwisu Debrid.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
8. Z tytułu korzystania z serwisu Debrid.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.
9. Z serwisu Debrid.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji.
10. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usług serwisu Debrid.pl są dobrowolne. Rejestracja następuje automatycznie, niezwłocznie po podaniu przez użytkownika w panelu rejestracjid anych wymaganych dla jej przeprowadzenia. Aby zarejestrowane konto użytkownika było aktywne, niezbędna jest jego aktywacja poprzez kliknięcie linku wskazanego jako aktywacyjny, przesłanego w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej.
11. Po dokonaniu aktywacji konta (tj. gdy użytkownik posiada konto aktywne), użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie Debrid.pl, poprzez zalogowanie się użytkownika na to konto i złożenie dyspozycji usunięcia jego konta.
12. Użytkownik posiadający aktywne konto może administrować swoimi plikami (np. dodawać, usuwać) lub dokonywać innych zmian w ramach konta, zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością serwisu Debrid.pl, poprzez zalogowanie się na własne konto (wymagane login i hasło) i dokonanie odpowiednich zmian w profilu użytkownika.
13. Użytkownik umieszczając w serwisie Debrid.pl pliki udziela Debrid.pl licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez ustawę, w szczególności udziela Debrid.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium:

1. prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia i najmu (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Debrid.pl mają prawo),
2. prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Debrid.pl mają prawo),
3. prawa publikacji utworów w serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Debrid.pl mają prawo),
4. prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Debrid.pl mają prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
5. prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
6. prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
7. prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części),
8. prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Debrid.pl w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).
14. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez Debrid.pl z chwilą umieszczenia utworów w serwisie Debrid.pl. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek.
15. Użytkownik zarejestrowany po aktywacji konta może w każdym czasie dokonywać edycji (dodawać/usuwać) plików umieszczonych przez siebie w serwisie Debrid.pl, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością serwisu Debrid.pl.
16. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany adres poczty elektronicznej (e-mail), jest wykorzystywany przez Debrid.pl do przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta i kontaktowania się Debrid.pl z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem Debrid.pl.
17. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Debrid.pl oraz ich partnerów handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
18. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie Debrid.pl ma prawo wglądu do własnych danych, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i korzystania z konta.
19. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w serwisie Debrid.pl na inne osoby, bez wyraźnej i uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Debrid.pl.
20. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety". Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

1. rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Debrid.pl), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja,
2. rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Debrid.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
3. podszywanie się pod inne osoby,
4. naruszanie tajemnicy korespondencji,
5. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie Debrid.pl) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),
6. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Debrid.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Debrid.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.,

21. Debrid.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Debrid.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie.
22. Regulamin jest dostępny na stronie https://debrid.pl/terms.html.
23. Limit dzienny pobierania danych dla kazdego konta wynosi 30GB (Licznik zerowany jest o północy każdego dnia).
24. Debrid.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Free4Fresh poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie Debrid.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Debrid.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
back to top